گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1251
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس وزكات اشخاص کارمند

سلام عليكم
پرداخت خمس و زكات براي قشر كارمند كه هيچ منبع در آمد ديگري ندارند چگونه است.
هوالعلیم
به آنها خمس تعلق نمی گیرد.