گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1258
تاریخ ثبت 1439/02/15
وام

با عرض سلام و تحیات محضر آقا سید محسن عزیز:
1 شرایط گرفتن وام از بانک ها ( با توجه به نظر فقهی شما ) به چه شکلی می باشد؟
2 اگرجواب عدم جواز است با توجه به تمکن و بضاعت مالی خود و خانواده و یا دوستان برای مشکلات شخصی چه راهکاری پیشنهاد می فرمائید؟
3 از پولی که خمس آن پرداخت شده است در صورت سپری شدن یکسال آیا مجدداً به آن خمس می گیرد؟
هوالعلیم
1ـ باید مقدار بهره از میزان افت ارزش پولی کشور کمتر باشد.
2ـ توکل بر خداوند و قناعت بر میزان موجود.
3ـ خیر تعلق نمیگیرد.