گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1260
تاریخ ثبت 1439/02/15
1.ازبين بردن كاغذهايي كه اسم خدا دارد 2.وجوه شرعي

سلام عليكم 1.آيا ميتوان كاغذهاي اداري و غير آن را كه نام خدا و معصومين و آيات و...برآنها هست در صورت ناممكن بودن دفن و بسبب كثرت آنها مثلاً سوزاند يا هتك است ؟درنهايت تكليف چيست؟
2.اگر كسي درزمان حيات مرجع خود خمس بدهكاربوده ولي نمي دانسته وپس از آن متوجه شده وبر تقليد ميت هم باقي است چه بايد بكند؟
هوالعلیم
1 اشکال ندارد.
2 پرداخت خمس به هر مجتهد موثق و مورد اعتماد رفع تکلیف می نماید.