گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1262
تاریخ ثبت 1439/02/15
مصرف سرکه های خارجی

سلام علیکم حکم مصرف سرکه های خارجی که در ایران خریداری می شوند از نظر ظاهری و باطنی چگونه است؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.