گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1264
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم بریدن نان بوسیله چاقو

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
بريدن نان با چاقو وقيچي چه حكمي دارد؟
باتشکر فراوان.
هو العلیم
بهتر است با دست باشد ولی اشکال ندارد.