گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1265
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم خرمای پخته شده

آیا با پختن خرما داخل آب برای درست کردن غذا به ماده مست کننده تبدیل می شود؟
هوالعلیم
خیر.