گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1266
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم خوردن مغز قلم

سلام عليكم، آيا خوردن مغز قلم حرام است؟
هوالعلیم
کراهت دارد.