گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1277
تاریخ ثبت 1439/02/15
توریه

سلام.
لطفا توریه را تعریف کنید؟
آیا توریه جایز است؟
هوالعلیم
توریه عبارت است از آنکه انسان در مقام پنهان کردن واقع از شنونده و مخاطب کلام و سخنی را بگوید که مراد وی از آن کلام معنائی غیر از مفهوم ظاهر آن کلام باشد. مثل اینکه بگوید فلان کار را انجام نداده و منظورش در غیر مکان و زمانی باشد که آن را انجام داده.
توریه در صورت ضرورت مانند حفظ جان مسلم جایز است. رسول خدا در تمام غزوات خود توریه می نمود و محل جنگ را بدواً مشخّص نمی ساخت. ( امام شناسی جلد 10 صفحۀ 206)
امیرالمؤمنین که قسطاس مستقیم است از کتاب و سنّت پیامبر تجاوز نمی کند و حتّی در گفتار ظاهری برای إعداد حکومت و استنقاذ آن از أیدی جبابره به طور توریه هم نمی گوید که سنّت شیخین را معتبر می دانم. (امام شناسی جلد 8 صفحۀ 251)