گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1279
تاریخ ثبت 1439/02/15
دیه دندان

سؤالات مربوط به دندانپزشكي
1 دندانهائی كه بعلّت بیماري لثه دچار لقي هستند و در اثر كوچكترین ضربه از دهان بیرون مي‏افتد آیا در صورت اصابت ضربه از سوي فردي دیه به آن تعلّق میگیرد؟ و دیه اینگونه دندانها مثل دندان طبیعي است؟
2 به دندانهائیكه در اثر ضربه سیاه مي‏شود كه طبق فتواي موجود مشمول دیه است در حال حاضر بوسیله معالجه ریشه و سفید كردن دندان ظاهراً شبیه دندان طبیعي میگردد آیا دیه كامل تعلق میگیرد؟
3 اگر در اثر ضربه تاج دندان دچار شكستگي شده باشد كه مشمول دیه كامل است و در حال حاضر بوسیله معالجه ریشه و گذاشتن تاج مصنوعي ظاهراً درمان میشود چه حكمي دارد؟
4 در كلیه درمانهاي دندانپزشكي كه توسّط دانشجو انجام میشود (وظایف آموزشي) و چون كار عملي است گاهي باعث خسارت و بعضي اوقات موجب از دست دادن دندان با عوارض دیگر میشود چه كسي ضامن است؟ (دولت، پزشك مسئول، دانشجوي عامل،...).
هوالعلیم
1ـ خیر، یعنی تمام دیه تعلق نمیگیرد، ولی باید توسط پزشک میزان استحکام آن بررسی شود و نسبت به استحکام متعارف سنجیده شود و به همان میزان دریافت شود.
2ـ اگر میتوان آنرا مرمّت نمود، یعنی به واسطهی معالجه ریشه و غیره تا حدودی به حالت عادی بر گردد، از آنجا که بالاخره ریشه از بین رفته است، توسط متخصص باید نسبت به صحت و معیب بودن آن دیه دریافت شود.
3ـ حکم این مسئله مانند صورت قبلی است.
4ـ چنانچه تقصیری از ناحیهی دانشجو صورت نگرفته باشد دولت باید بپردازد و در صورت تقصیر خود دانشجو مدیون خواهد بود.