گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1282
تاریخ ثبت 1439/02/15
سقط جنین

بسم اللَه الرحمن الرحیم باسلام
زنی باضرب وشتم شوهروتهدیدبه طلاق ازجانب اواقدام به سقط جنین باواکسن کرده است
هم اکنون بشیمان شده می خواهدبداندچه بکند ایا باید دیه بدهد؟ اگرنداشته باشد چه کند؟(حدودا3یا4ماهه)
هوالعلیم
دیه سقط جنین در این فرض بر عهده شوهر می باشد.