گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1283
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوۀ کشتار گاو

اگر در هنگام کشتار، گاوی که سر او نصفه بریده شده بگریزد چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
اگر چهار رگ او قطع نشود حرام است.