گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1287
تاریخ ثبت 1439/02/15
كشتن ماهي بوسیله برق

مشاهده شده در حوالي كلاردشت براي كشتن ماهي درحوضچۀ آب از برق استفاده ميكنند... و ماهي را كه از حوضچه آب خارج ميكنند مرده است. خوردنش چه حكمي دارد؟
هوالعلیم
اشکال دارد.