گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1293
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم اشتغال در بانک

سلام علیکم
اینجانب کارمند بانک میباشم آیا حقوق اینجانب با توجه به شرایط موجود اشکال شرعی دارد.2 بدلیل اضطرار مجبور شدم وامهای متعدد بانکی بگیرم.مابه التفاوتی که بانک بابت وامها میگیرد حکمش چیست؟
با امتنان و سپاس
هوالعلیم
1ـ باید نسبت به درآمد بانک تحقیق نمود. 2ـ ما به التفاوت اگر زیاد باشد ربا است.