گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1297
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم سود سپرده گذاری و جوائز قرض الحسنه

سپرده گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت در بانک وسودی که به آن تعلق میگیرد چه حکمی دارد؟
وهمچنین سپرده قرض الحسنه و احیانا برنده شدن جوایز در نظر گرفته شده توسط بانک چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
سپرده های بانکی و نیز قرض الحسنه اگر به قصد ترتّب بهره انجام پذیرد حرام می باشد و اگر صرفا به جهت حفظ اموال باشد و میزانی که از بابت ربح پرداخت می شود در حدّ میزان تنرّل ارزش پولی باشد ایرادی ندارد.و نیز جوائزی که به قرض الحسنه تعلق می گیرد اگر در نیت قرض الحسنه دخالت داشته باشد اشکال دارد.