گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1298
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم سودهای بانکی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
آیا طبق ادله شرعی و منابع فقه (من جمله فهم اقتصاد دانان و عرف عقلاء و نیز فهم عرف مردم عوام از عدم ارزش استقلالی و ذاتی اسکناس و پول (غیر از نقدین) و آیه شریفه مربوط به ربا که ملاک حرمت را "لا تضلمون و لا تظلمون" مطرح فرموده است، می توان قائل شد که ملاک در ادای دین توسط مدیون مقدار اعداد و مبلغ ریالی دین نیست بلکه آنچه بر ذمه شخص مستقر می شود ارزش پولی و مقدار قدرت خریدی است که هنگام دین دریافت نموده است؟ لذا:
1 ممکن است 100 هزار تومان مدیون باشد ولی بعد از یک سال به علت تنزل ارزش پول به دلیل تورم شخص مدیون باید 150 هزار تومان بپردازد و مقدار زائد دریافتی ربای قرضی نمی باشد؟
2 در صورت تورم بالعکس و نزول تورم یعنی بعد از یک سال هشتاد هزار تومان کار صد هزار تومان را بکند چقدر بر ذمه بدهکارست همان مبلغ مندرج در اسکناس دریافتی و یا قدرت خرید دریافتی؟ دلیل آن چیست؟
3 ملاک حلال بودن سود روزشمار سپرده های بانک ها و موسسات اعتباری می تواند این مطلب قرار گیرد؟ یا ملاک اعطای وکالت از طرف سپرده گذار به بانک طرف قرارداد و تقسیم سود حاصله بین طرفین است؟
4 وام دریافتی با سود 25 درصد حلال است با توجه به اینکه تا اکنون (27 ذیقعده 1434) نرخ تورم از جانب وزیر اقتصاد در حدود 30 درصد اعلام شده است؟
یا ملاک در جواز این سنخ وام ها همان قراداد مشارکتی که شخص در ضمن اوراقی که در بانک امضا می نماید است؟
با تشکر فراوان
هوالعلیم
1 خیر ربا نمی باشد.
2 به همان مقدار اضافی ارزش ریال
3 به این زیاده سود نمی گویند بلکه تنزّل ارزش پول گفته می شود.
4 در واقع این 25 درصد سود نیست بلکه میزان تورّم است و اشکالی ندارد.