گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1300
تاریخ ثبت 1439/02/15
ربا در قرض

شخصی مبلغ 20 ملیون تومان به شخص دیگری قرض میدهد ودرمقابل مبلغ 30 ملیون تومان قراردادی مبنی بر خرید اپارتمانی را با همان شخص دوم میبندد که اگر شخص دوم بعد از یک سال مبلغ 30 ملیون تومان پس ندهد اپارتمان مال شخص قرض دهنده میشود . متاسفانه شخص دوم نتوانسته 30 ملیون تومان را بدهد. آیا طرف اول میتواند برای تصاحب اپارتمان دعوای حقوقی کند . آیا این معامله ربا نیست
هوالعلیم
این معامله ربوی و حرام است.