گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1301
تاریخ ثبت 1439/02/15
سود بانکی

سلام اگر کسی پولی داشته باشد و نتواند برای امرار معاش به کسب و کار بزند به لحاظ اینکه در حال تحصیل باشد و پول را در بانک بگذارد و از سود ماهیانه آن استفاده کند. آیا این سود حلال است یا حرام؟ اگر حرام است راهکار آن چیست؟
هوالعلیم
اشکال دارد.