گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1304
تاریخ ثبت 1439/02/15
شبهه ربوی یا غیر ربوی بودن عملیات بانکی شعب بانک های ایرانی در خارج

آیا فعالیت بانکی شعب بانک های ایرانی واقع در خارج از کشور که با اقشار مختلف مردم و بر اساس بانگداری غربی و سنتی وتحت ضوابط شرایط و نظارت بانک مرکزی کشور متبوع اداره میگردند از نظر شرعی برای کارگزاران و کارکنان آن شعب مجاز است یا خیر؟
با این فرض که در پایان سال مالی سود خالص آن شعب از این گونه عملیات به کشور جمهوری اسلامی ایران انتقال و در داخل کشوراسلامی مصرف می شود.
هو العلیم
فعالیت بانکها باید بر اساس موازین شرع چه در داخل و یا خارج از کشور و این ضابطه در هر دو حیطۀ تصرفات بانکها تفاوتی نمی کند.