گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1310
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام روزه

سلام. من برای یک ماه رمضان به شهرستان رفته بودم. روز بیست و پنجم به سی کیلومتری بیرون شهر رفتیم و افطار آنجا بودیم و شب به همان جایی که بودیم برگشتیم. آیا روزه و نماز روزهای آینده ما شکسته است؟
هوالعلیم
بلی شکسته است.