گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1314
تاریخ ثبت 1439/02/15
افطار روزه به دلیل بیماری

اگر شخصی بدلیل مریضی نتواند روزه بگیرد و این بیماری تا سال آینده هم ادامه پیدا کند آیا گرفتن قضای روزه ها بر شخص واجب است؟ چه چیزهایی باید انجام دهد؟ درصورتی که بعد از 2 سال بهبودی پیداکند روزه های قبلی را باید چگونه انجام دهد؟ در زمینه کفاره آنها نیز راهنمایی کنید
هوالعلیم
خیر و فقط به ازاء هر روز یک وعده غذا به فقیر بدهد.