گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1316
تاریخ ثبت 1439/02/15
افطار عمدی روزه

باسلام
1 کسی که روزه استیجاری را با حرام افطارکند درحالی که هواسش نبوده که ان روز را روزه بوده است چه حکمی دارد.
2 کسی که روزه کفاره را با حرام افطار نماید حکمش چیست؟ باتشکرفراوان
هوالعلیم
1 حکمی متوجه او نیست.
2 روزه اش باطل است.