گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1318
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا استمناء روزه را باطل می کند؟

آیا استمناء روزه راباطل می کند جریمۀ استمناء درماه رمضان چیست؟
هوالعلیم
باطل می کند و باید کفّاره جمع یعنی شصت روز قضاء و شصت فقیر غذا داد.