گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1321
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا مسافر قبل از اذان ظهر می تواند افطار کند ؟

آیا مسافر قبل از اذان ظهر می تواند افطار کند ؟
هوالعلیم
آری