گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1325
تاریخ ثبت 1439/02/15
پر كردن دندان و تزريق آمپول بي حسي روزه را باطل ميكند ؟

آيا در هنگام روزه داري پر كردن دندان و تزريق آمپول بي حسي روزه را باطل ميكند يا نه ؟
هوالعلیم
خیر