گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1326
تاریخ ثبت 1439/02/15
تر كردن لب در روزه

سلام
آيا تر كردن لبان در ماه رمضان و خوردن دوباره لبان اشكال دارد؟ من اين سؤال را از خيلي ها كردم و همه يكجور جواب دادند
بعضي ها ميگفتند رطو بت دهان مقداري هست كه داخل دهان حل ميشود و از بين ميرود و قابل اعتنا نيست آيا درست است؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.