گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1327
تاریخ ثبت 1439/02/15
ترمیم دندان در هنگام روزه

آيا عصب كشي و ترميم دندان درهنگام روزه آيا روزه را باطل مي كند يا خير؟
هو العلیم
خیر باطل نمی کند.