گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1328
تاریخ ثبت 1439/02/15
تیمم بدل از غسل

اگر در ماه رمضان شخصی مریض باشد و نتواند غسل جنابت کند می تواند تیمم بدل غسل انجام دهد .
هوالعلیم.
بلی.