گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1332
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم روزه شخص در صورت خونریزی لثه

آیا خونریزی لثه در هنگام روزه داری روزه را باطل میکند؟ با تشکر
هوالعلیم
خیر