گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1334
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم روزه هایی که به حرام افطار شده

سلام علیکم من چندروز (حداکثر 7روز) از روزه های سالهای قبل را با کار حرام باطل کردم حکم آن چیست؟
هوالعلیم
شصت روز روزه بگیرید و به شصت نفر غذا بدهید.