گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1336
تاریخ ثبت 1439/02/15
خارج شدن منی در خواب

آیا خارج شدن منی در خواب روزه را باطل می کند؟ اگر نه پس از متوجه شدن برای ادامه روزه چه باید کرد؟
هوالعلیم
خیر و باید غسل کرد.