گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1337
تاریخ ثبت 1439/02/15
روزه

سلام. من فردی لاغر هستم که در صورت روزه گرفتن قوای خود را از دست می دهم .به قدری که مریض نشوم روزه هایم را می گیرم.کفاره باقی برای من واجب است؟و چه چیزی باید کفاره بدهم.
هوالعلیم
پاسخ داده شده است.