گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1340
تاریخ ثبت 1439/02/15
زمان امساک روزه

سلام علیکم
شنیده شده که از نظر شما زمان امساک ازمبطلات روزه تا اواخر اذان صبح است. از جوابهای مطرح شده در سایت نیز مخالفت صریحی با این مسئله مشاهده نکردم.
1. این مسأله صحیح است؟
2. در صورت عدم صحت کسی که چند سال بدین نحو روزه گرفته آیا روزه اش باطل و قضا میخواهد؟
3. وقت نماز صبح چه هنگام است، از شروع اذان یا باید تا پایان اذان صبر کرد؟
4. آیا ملاک وقت نماز صبح با روزه متفاوت است یا به خاطر این است که اذان را احتیاطاً زودتر از وقت میگویند؟
5452
هوالعلیم
1
تا دو سه دقیقه نه بیشتر
2
خیر قضاء ندارد.
3
از اوّل اذان می توان نماز خواند.
4
متفاوت است.