گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1345
تاریخ ثبت 1439/02/15
طولانی کردن سفر جهت شکستن روزه

سلام عليكم، اگر كسي بداند كه پيش از ظهر به وطنش مي رسد، مي تواند با قصد كاري كند كه ديرتر بازگردد؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.