گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1353
تاریخ ثبت 1439/02/15
کفاره روزه

با سلام.
کفاره روزه برای مرد و زن چگونه است و آیا کفاره زن را باید شوهرش بپردازد؟و اگر چند سال عقب بیفتد کفاره های سالهای قبلی را به چه قیمتی بدهد ؟
هو العلیم
کفاره روزه یا به واسطه باطل کردن آن به طور عمدی است که باید در ازاء هر روز به شصت مسکین غذا بدهد و یا بجهت عذر شرعی قادر به انجام روزه نبوده است و باید در ازاء هر روز ده سیر گندم بدون سبوس به فقیر بدهد.
و کفاره زن در عهده شوهرش نمی باشد و هر چند عقب بیفتد مسئله فرقی نمی کند.