گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1354
تاریخ ثبت 1439/02/15
کفاره روزه

بسمه تعالي
با سلام.
يكي از كفاره در نظر گرفته شده جهت روزه دار اطعام شصت فقير مي باشد.1) آيا اين شصت فقير به يكباره با يستي اطعام شوند و يا مي توان در طول سال اين كار را انجام داد؟2) آيا شصت فقير بايستي افراد مختلف باشند و يا مي توان در 2 يا چند نوبت به يك فقير طعام داد.به طوري كه شامل همان شصت فقير گردد.3) آيا مي توان به جاي دادن طعام مبلغي وجه معادل عرفي يك وعده غذا را نيت و به آن فقير داد؟4) آيا تهيه طعام و توزيع آن در يك محله فقير نشين رافع اين كفاره خواهد بود؟
هوالعلیم
1ـ به طور متفرق نیز میشود انجام داد.
2ـ میتوان به یک نفر چند نوبت اطعام کرد.
3ـ بلی.
4ـ بلی.