گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1355
تاریخ ثبت 1439/02/15
کفاره روزه

به نام خدا. درود بر شما. اگر کسی که روزه گرفته است، روزه اش را به عمد بخورد و پس از آن گناهی انجام دهد، حکمش چیست و چه باید بکند؟ درضمن اگر کسی به دلیل تشنگی و گرمای زیاد آب بخورد ولی تا افطار چیزی نخورد و همه ی موارد روزه را رعایت کند، چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
در صورت اوّل باید شصت روز روزه بگیرد یا به شصت نفر غذا بدهد و روزه خود را قضاء کند و در صورت دوّم روزه خود را قضاء کند.