گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1363
تاریخ ثبت 1439/02/15
نماز روزه قضا میت

آیا خریداری نماز و روزه قضا برای میت توفیق دارد ؟
چگونه پدر و مادر می توانند نماز قضای اولاد مرحوم را بجای آورند.
هوالعلیم
1
به هر حال موجب ثواب خواهد شد.
2
چگونه ندارد مثل سایر موارد.