گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1373
تاریخ ثبت 1439/02/15
زکات فطره

با سلام
فی مابین کارگر و کارفرما توافق گردیده است که تهیه و تامین خوراک کارگر (به صورت شبانه روزی) بر عهده کارفرما باشد. ولی مسلما این مطلب در میزان حقوق قراردادی بین طرفین تاثیر گذار بوده اما مبلغ دقیق و مشخصی برای میزان مخارج خوراک تعیین نگردیده است.
1 حال آیا کارگر نان‌خور کارفرمای خود محسوب می‌شود یا خیر؟
2 در این صورت آیا کارفرما می‌تواند از روی اختیار و طبق پیشنهاد خود، پرداخت زکات فطره این کارگر را بر عهده بگیرد؟

هوالعلیم
1ـ بلی.
2ـ بلی.