گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1379
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم شراکت

اینجانب رفیقی دارم که می خواهد بداند اگرکسی پولی به صاحب یک مرغداری (به پیشنهادخود مرغدار) بدهد و بگوید با این پول کارمی کنم تا بعد از فروش مرغها اصل پول به همراه 3%سود را باز میگردانم چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
در شرکت هم سود و هم ضرر باید محاسبه شود.