گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1381
تاریخ ثبت 1439/02/15
بحشش قرض نیازمندان به نیت صدقه

سلام آیا می شود به خانواده ای نیازمند قرض را به نیت صدقه ببخشیم؟
هوالعلیم
اشکال ندارد