گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1382
تاریخ ثبت 1439/02/15
حق طلاق

نظر آیت اللَه تهرانی در باره دادن حق طلاق به زن چیست؟
هوالعلیم
جائز نیست.