گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1383
تاریخ ثبت 1439/02/15
لزوم اجراء صیغه برای تحقق طلاق

اگر زن و شوهری مدت 3 سال از یکدیگر جدا زندگی کنند و علاقه ای به یکدیگر نداشته باشند میتوان کفت این دو از همدیگر طلاق گرفته اند یا خیر؟
درحال حاضر در یک کشور دیگر زندگی میکنند که آن کشور طلاق را قبول نموده است.
آیا این دو شرعا" طلاق گرفته اند یا خیر؟
وضعیت زن برای ازدواج مجدد با مرد دیگر با این شرائط چگونه خواهد بود؟
باتشکر
هوالعلیم
1ـ تا صیغهی طلاق اجرا نشود آن دو زن و شوهر محسوب میشوند.
2ـ خیر، باید صیغهی طلاق توسط شوهر انجام شود.