گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1384
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم تيمم بر گچ و سیمان و چوب و کاغذ

سلام علیکم، آیا تیمم با گچ، سیمان، سنگ، چوب و کاغذ صحیح است؟
هوالعلیم
با گچ و سیمان صحیح نیست و بهتر است با چوب و کاغذ نباشد.