گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1385
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه تیمم

با سلام
اگر برای تیمم بازوی دست دچار آسیب شده باشدو حرکت آن تقریبا غیر ممکن باشد و نتوان هردو دست را به پیشانی رساند باید چکار کرد؟
هوالعلیم
با یک دست نیز کافی است.