گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1386
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه آب کشیدن تخت

با سلام اگر تختی که روی آن می خوابیم نجس شود و نجاست (مثلا بول) به تشک تخت برسد، چگونه میتوان آن را آب کشید و پاک کرد؟
( توضیح این که، همانطور که می دانید، ضخامت تشک تخت بیشتر از فرش است و به دلیل داشتن فنر، آبکشی آن سخت است) با تشکر
هوالعلیم
می توان با دوبار آب روی آن ریختن و سپس خشک کردن آن را تطهیر نمود.