گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1390
تاریخ ثبت 1439/02/15
آبی که ناخوداگاه از انسان خارج میشود

سلام
سؤالی داشتم من با نامزدم وقتی صحبت میکنم نا خودآگاه آبی از من خارج میشه الان روزه هستم آیا روزه را باطل میکنه آیا باید من غسل کنم آیا باید لباسم عوض کنم برای خواندن نماز یا نه
میشه جواب منو بدید
هوالعلیم
اشکال ندارد وغسل واجب نمی شود.