گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1391
تاریخ ثبت 1439/02/15
موجبات جنابت

سلام. با خواندن مطالبی در مورد مسائل جنسی و حتی همین مطالب این سایت در مورد جنابت از من مایعی خارج میشود. آیا غسل لازم است؟ اینطوری من نمیتوانم هیچ مطلبی در این رابطه بخوانم!. آیا غسل واجب است؟ و اصلا این مایع چیست؟
2)کسی را دوست دارم.گاهی توی تصوراتم با او حرف میزنم مثلا روزی را که قرار است ببینمش و در مورد خودمان با او حرف بزنم را تصور میکنم.حتی مساله اصلا موضوع جنسی نیست اما تمام تنم غرق عرق میشود و بعد میبینم مایعی از من خارج شده. آیا این هم غسل دارد؟
3) فکر کردن به مسائل جنسی که باعث خروج مایعی میشود آیا همان جنابت است؟
هوالعلیم
خیر واجب نمی شود. این مایع با مایعی که موجب غسل است فرق می کند اینها هیچ کدام باعث جنابت نمی شود.