گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1392
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام تخلي

بسمه تعالي سلام عليكم. در هنگام انجام تطهير در امور تخلّي چنانچه احساس شود آب مورد استفاده پس از برخورد به زمين و يا عورت بر روي لباس ريخته شود آيا باعث نجاست مي شود بطوريكه اطمينان از نجاست آب مذكور وجود نداشته باشد؟
هوالعلیم.
نجس نمی‌شود.