گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1393
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام رطوبت هایی که از مرد خارج می شود

با سلام
1 آیا این فتوی از شما صحییح است که هر آبی از مرد در خواب خارج شود باعث وجوب غسل جنابت می شود و آن آب نجس است ؟
2 چه بسا در خواب به علت نعوظ آلت و کشیده شدن به لباس انسان تحریکاتی حاصل و آبی کمی که مثل آب هنگام ملاعبه است از انسان خارج می شود که ظاهرا خصوصیات منی را ندارد آیا برای این آب هم غسل لازم است ؟
3 برخی اوقات نیز انسان خواب شیطانی می بیند اما قبل از رسیدن به اوج از خواب بیدار می شود و همان آب از انسان خارج می شود آیا در این صورت غسل واجب می شود ؟
4 بنده مشکلی دارم که بعد از ادرار کردن مقداری ادرار در مجرا می ماند و بعدا به تدریج خارج می شود حال اگر این بول در هنگام خواب خارج شود آیا غسل دارد؟
5 گاهی اوقات بر اثر ملاعبه قبل از خواب مقداری آب پاک در هنگام بیداری خارج می شود و با توجه به همین مشکل مقداری در مجرا می ماند و در هنگام خواب خارج می شود آیا این آب هم غسل دارد ؟
6 گاهی اوقات انسان خواب شیطانی می بیند و احساس می کند به اوج لذت رسیده ولی وقتی از خواب بیدار می شود هیچ آبی از او خارج نشده است آیا این رسیدن به اوج لذت بدون خروج آب باعث غسل می شود یا خیر ؟
هوالعلیم
1 خیر باید احراز شود که مایع نجس بوده است.
2 غسل لازم نیست.
3 اگر احساس کند که همان آثار را دارد واجب می شود.
4 خیر غسل ندارد.
5 خیر
6 خیر