گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1394
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام غسل جنابت

با سلام
1 لطفا" احکام غسل جنابت را به طور ساده برای کسی که دچار وسواس است بیان کنید.(به طور مثال چربی لاله گوش و گوشه های چشم و زیر ناخن هاو.....)
2 استبرا را برای شخص مبتلا به وسواس توضیح دهید.
هوالعلیم
1 هیچ نیازی به دقت دراین امور نیست و زیر ناخن و امثال ذلک به همان مقدار که بطور عادی شسته می شود کافی است.
2 استبراءهمان طور که همه انجام می دهند،باید انجام داد نه بیشتر.